Metro White

Metro White

One gang 16A, white
ORDER CODE: MSW1
Two gang 16A, white
ORDER CODE: MSW2
Three gang 16A, white
ORDER CODE: MSW3
One gang, white
ORDER CODE: MSW1P
Two gang, white
ORDER CODE: MSW2P
Three gang, white
ORDER CODE: MSW3P
Four gang, white
ORDER CODE: MSW4P
Five gang, white
ORDER CODE: MSW5P
Six gang, white
ORDER CODE: MSW6P
Blank plate, white
ORDER CODE: MSWBP